40 – Geçmişten Günümüze Afetler
5 Şubat 2024
Karma
13 Haziran 2024

Sunuş
Prof. Dr. Ali Osman Kurt
[ 11-33 ]
Türk Dış Politikasında Filistin Meselesi: Çözüm İçin Bir Somut Girişim Olarak Garantörlük Önerisi
The Palestine Issue in Turkish Foreign Policy: Guarantorship Proposal as a Concrete Initiative for Resolution
Muhittin Ataman & Esra Çaylak
[ 34-58 ]
Tarihi Perspektiften Filistin-İsrail Meselesi: Çözül(e)meyen Bir Sorun
Palestine-Israel Issue from Historical Perspective: An Unsolved (Unsolvable) Problem
Ayşe Ataş
[ 59-72 ]
Kudüs’ün Statüsü Üzerine Tartışmaların Hukuki Değerlendirmesi
Legal Review of the Controversy over the Status of Jerusalem
Ömer Ünlü
[ 73-88 ]
On İki İmamcı Şiiler Arasında Kudüs’ün Önemine Bir Bakış
A Glimpse into the Significance of Quds (Jerusalem) for Twelver Shia Muslims
Ensiyeh Yari & Saeed Tavoosi Masroor
[ 89-101 ]
İslam Siyaset Düşüncesinde Zorbaların Devletinden Devletin Zorbalığına
From the State of Tyrants to the Tyranny of the State in Islamic Political Thought
Hasan Özalp
[ 102-125 ]
Toprak ve Düşman: Yahudi Kaynakları Bağlamında Bir Analiz
The Land and the Enemy: An Analysis in the Context of Jewish Source Materials
Abdullah Altuncu
[ 126-150 ]
Pratik Şiddetin Pasif Teorileri: Post-Buberyen Dönem Yahudi Düşüncesinde
Vaadedilmiş Toprak ve Kudüs Yaklaşımları

The Passive Theories of the Practical Violence: The Approaches to the Promised Land and
Jerusalem in the Post-Buberian Jewish Thought
Mustafa Alıcı
[ 151-167 ]
Teo-Antropolojik Açıdan Yahudiliğin Dinî Etnik Oluşumu ve Üstenci Bakışa Etkisi
Religious Ethnic Formation of Judaism from Theo-Anthropological
Perspective and Its Effect on the Supremacist Perspective
İsmet Tunç & Delila Elçe
[ 168-185 ]
İsrail’in Arkeoloji Disiplini Üzerinden Ulus Kimliği Oluşturma Çabası
Israel’s Effort to Construct a Nation Identity through the Discipline of Archaeology
Mehmet Emin Güler
[ 186-202 ]
Filistin’de Emperyalist Politikaların Arkeolojik Boyutu:
Kuruluşundan I. Dünya Savaşı’na Kadar Filistin Araştırma Fonu

The Archaeological Dimension of Imperialist Policies In Palestine:
From Establishment to World War I The Palestine Exploration Fund
Oğuzhan Şener
[ 203-225 ]
Herod Dönemi Kudüs ve Dönemindeki Peygamberler
Herodian Jerusalem and Contemporary Prophets
Nurgül Akçin
[ 226-246 ]
Manda Dönemi Filistin’de Araplar ve Yahudiler: İkili Toplum Paradigmasını Yeniden Düşünmek
Arabs and Jews in Mandate Palestine: Re-thinking the Dual Society Paradigm
Tuğçe Ersoy-Ceylan
[ 247-272 ]
İngiliz Politikalarının Filistin’e Etkisi: 1936-1939 Büyük Arap İsyanı
The Effects of British Policies on Palestine: The Great Arab Revolt 1936-1939
Havva Yavuz & Necmi Uyanık
[ 273-288 ]
İsrail’in Gazze’deki Suçları
Israel’s Crimes in Gaza
Yücel Acer
[ 289-310 ]
İsrail’in Amerikan Devlet Benliğindeki Yeri
Israel’s Place in the American State Identity
Aslı Nur Düzgün
[ 311-327 ]
Gazze Hıristiyanları: Bir Tarihin Şahitleri
Christians of Gaza: Witnesses of a History
Şevket Özcan
[ 328-343 ]
İslam Devrimi’nden (1979) Sonra İran Edebiyatı’nda Filistin Konusuna Genel Bir Bakış
An Overview of Palestine in Iranian Literature after the Islamic Revolution (1979)
Umut Başar
[ 344-360 ]
Kısa Filmlerde Filistin Anlatıları ve Bir Karşı-Anlatı Olarak Ömer Rammal Sineması
Palestinian Narratives in Short Films and Omar Rammals Cinema as a Counter-Narrative
Yunus Namaz & Eyup Koçaslan
[ 361-377 ]
Beytülmakdis’in Arkeolojisi ve Mimarisi: Sorunlar ve Yaklaşımlar
The Archaeology and Archıtecture of Beyt Al-Maqdıs: Issues nnd Approaches
Haitham Fathi Al-Ratrout
[ 378-394 ]
İsrail ve Filistin Anlatılarında Filistin’de Etnik Temizlik: Sözel Temsilin Söylem-Kavramsal Analizi
The Ethnic Cleansing of Palestine in Israeli and Palestinian Narratives:
A Discourse-Conceptual Analysis of Lexical Representation
Aladdin Assaiqeli
[ 395-408 ]
Nekbe Devam Ediyor: Geçmişten Günümüze Filistin Krizi
The Nakba Continues: The Palestinian Crisis from the Past to the Present
Ahmad Qabaha & Bilal Hamamra