16- Türkiye’de Yüksek Öğretim ve Akademi
23 Mayıs 2016
TYB Akademi birinci sayısını İmam-ı Gazâlî’ye ayırdı
24 Mayıs 2016

D. Mehmet DOĞAN
Sunuş: Tekerrürün tekrarı: Türkiye ve Rusya
Presentation: Again repeat itself: Turkey and Russia
Salih Yılmaz – Abdullah Yakşi
Osmanlı Devleti’nden Günümüze Türk-Rus İlişkileri
Turkish-Russian Relations from the Ottoman period to the present
Elnur Ağayev
Sovyetler Birliği Türkiye Büyükelçisi A. A. Rodionov’un Türkiye Anıları
The Memory of A. A. Rodionov who is the Ambassador of the Soviet
Union in the Turkish Republic
Galina Aleksandrovna Kleynman
XVIII. Yüzyıl Sonu-XIX. Yüzyıl Başları Osmanlı-Rus İlişkileri Araştırmalarında Bir Kaynak Olarak Rus Arşiv Materyalleri
Russian Archive Materials as a Source for the Studies about
Ottoman-Russian Relations in the late 18th century and the early 19th century
Onur Güneş Ayas
Türkiye ve Rusya’nın Batı Sorununa İki Farklı Yaklaşım:
Kemal Tahir ve Dostoyevski’nin Görüşleri Arasında Bir Karşılaştırma
A Comparison between Kemal Tahir and Dostoevsky with Special
Reference to the Western Question in Turkey and Russia
Emin Şıhaliyev – Beşir Mustafayev
Türki̇ye-Rusya İli̇şki̇leri̇nde Dağlik Karabağ Sorunu:
Çözüm Yolunda Engeller ve Öngörüler
Nagorno-Karabakh Conflict in Turkey-Russia Relations: Obstacles to
Resolution, Analysis Of Use Of Force, Forward-Looking Predictions
Yıldız Deveci Bozkuş
Küresel ve Bölgesel Gelişmeler Işığında Dağlık Karabağ Sorunu
Nagorno-Karabakh Problem In The Light of Global and Regional Developments
Özgür Tüfekçi
Bölgesel İşbirliklerinin Türk-Rus İlişkilerine Etkisi:
Traceca ve Avrasya Ekonomik Birliği Örnekleri
The Impact of Regional Cooperations: TRACECA and Eurasian Economic Union Cases
Ali Asker
Rusya’da Yabancılar ve Yabancılaşan Vatandaşlar Zenofobi Kıskacında Foreigners in Russia and Xenophobia among alienated Citizens
Elnur İsmayıl – Bayram Aliyev
Türkiye-Rusya İlişkilerinde Enerjinin Rolü
The Role of Energy in Turkey-Russia Relations