24 – Mizah/İroni
4 Ekim 2018
TYB Akademi’de 100 yıl sonra Millî Mücadele Makale Çağrısı
8 Mayıs 2019

D. Mehmet Doğan 7-8
Dokuzuncu Yılımıza Girerken

Murat Erol 9-29
Yerlilik ve Zaman: Bir Zamansallığa Sahip Olmak
Nativeness And Time: Having A Temporality

Zahir Süslü 31-49
Şemsî Ahmed Paşa’nın İtikâd Manzumesi
Shemsi Ahmed Pasha’s Itikad Poetry

Ömer Bozkurt 51-64
Önce Yerel Vardı: Yerelin Evrensele Önceliği ve Üstünlüğü Üzerine
In The Beginning Was The Local:
On The Priority And Superiority Of The Local Over The Universal

Hadra Kübra Erkınay Tamtamış 65-84
Mardin’de Değiştirilen Yer Adları Üzerine Bir Tasnif Denemesi
A Classification Experiment on Place Names Modified in Mardin

Mehmet Aysoy 85-107
Ahmed Avni Konuk’ta Bir Mesele Olarak Modern Bilim
Modern Science As a Issue in The Understanding of Ahmed Avni Konuk

Şeref Göküş 109-136
Altıncı Diyanet İşleri Başkanı Hasan Hüsnü Erdem:
Hayatı, Eserleri ve Başkanlığı Dönemindeki Yaygın Din Eğitimi Faaliyetleri
Sixth President of the Religious Affairs Presidency Hasan Husnu Erdem:
His Life, Works and Informal Religious Education Activities During His Presidency

Hüseyin Yaşar – Agit Aydın 137-152
Guy De Maupassant’ın ‘Hikâye Tarzı’ndan
Ömer Seyfettin’in Hikâyelerine İzler ve Yansımalar
Tracks and Impressions from The Forms of Stories of
Guy de Maupassant to Omer Seyfettin’s Stories

Kenan Bozkurt 153-179
Bir “Rind-i Bî-Kayd”ın Düşünce Atlasına Yolculuk
(Şeyhülislâm Yahyâ’da Rindlik)
A Travel To The Thought’s World Of A Disregardful Rind
(Thought of Rind in Shaykh al-Islam Yahya)