10- Edebiyat ve Eleştiri

9- Türkiye’nin Sosyolojisi
23 Mayıs 2016
11- 100. Yılında 1. Dünya Savaşı
23 Mayıs 2016

10

Dördüncü yılda, ilk sayımız edebiyat ve eleştiri ağırlıklı. İçerisinde yer alan metinler ise şöyle:

Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Tarihlerinde Ulus-İnşası Aracı Olarak İdeolojik Üslup (1923-1938) / Yılmaz Daşçıoğlu- Elmas Karakaş

Edebi Tenkit ve Estetik / Alim Gür- Mert Öksüz

“Cumhuriyet Aydını” olarak Tanpınar / D. Mehmet Doğan

Tarihi Gerçekler ve Kurgusal Gerçeklik Bağlamında Tarihi Roman / Zeki Taştan

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuyla İlgili Temel Görüşler ve Türk Romanından Hareketle Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Sürecine Tematik Bir Yaklaşım / Salih Yılmaz- Cengiz Karataş

Munam’ın İçinde N/E Var? Nazan Bekiroğlu’nun İsimle Ateş Arasında Romanında ‘Ateş/ten’ Geçenler: Yeniçeriler ve Nu’man- Nihade Aşkı / Ahmet Cüneyt Issı

Osmanlıyı İtibarsızlaştırma Öreneği Olarak Sadri Ertem’in Bir Varmış Bir Yokmuş’u / Alaattin Karaca

Tartışma- Kitabiyat bölümünde ise; Celil Güngör, Cem Somel, Emine Neşe Demirdeler ve Erden Sönmez’in metinleri yer alıyor.

Türkiye Yazarlar Birliği, “TYB Akademi” ile, dört sene önce gerçek bir ilmî ve fikrî süreli yayın zemini oluşturma gayretlerini ortaya koydu.

İlk dokuz sayı hep konu ağırlıklı tasarlandı.

İlk sayı, İslâm ilim ve düşünce tarihinin gerçek mânasıyla önemli bir şahsiyetinin 900. Yılına tahsis edilmişti. 1111 yılında vefat eden ve “İmam” sıfatı yanında, “hüccetü’l-İslâm” (İslâmın delili) ve “zeynüddin” (dinin süsü) olarak da anılan büyük ilim ve fikir adamı Ebu Hamid Muhammed el-Gazâlî’nin akademik çerçevede hatırlanması yönünde bu çabamız güzel bir başlangıç olarak görülmelidir.

İkinci sayı, dilimizin, edebiyatımızın “Evliya”sı muhteşem seyyahımız Evliya Çelebi’ye tahsis edilmişti. Ardından, 1921’de Ermeni komitacılar tarafından katledilen büyük fikir adamı, Osmanlı’nın son sadrazamlarından Said Halim Paşa’yı 90 yıl sonra yâd eden 3. sayımızı yayınladık. Dördüncü Sayı, 2012 Ocağında İslâm dünyasının “Arap baharı” ile dalgalandığı bir dönemde “Çağdaş İslâm düşüncesi” özel sayısı olarak çıktı. Beşinci sayımızda vefatının 50. Yılında şair, yazar ve akademisyen Ahmet Hamdi Tanpınar edebî ve fikrî yönleri ile ele alındı. 2012’nin son sayısı “Balkan Savaşının 100. Yılında Büyük Göç ve Muhaceret Edebiyatı” başlıklı idi.

Üçüncü yıla “Yaşayan düşünce adamları” ile başladık. Bizde akademi geçmişle meşgul olmayı esas alır, bugüne gelmekte zorlanır. Bu sayı ile zor bir işi başarmaya çalıştık. Bugünü yazmak zordur. Henüz hüküm verilmemiş bir dönem yaşanmaktadır. Bazıları için yazma macerası devam ettiği için verilen hükümler erken sayılabilir, bazıları için de günün aktüalitesinden ötürü aceleye getirilmiş bulunabilir.

Sekizinci sayı “Türkiye’nin tarihi.” oldu. Sunuş yazısında tarihin olup bitmiş, kayda geçirilmiş kütüphanelerde yerini almış, gerektiğinde müracaat edilen bir metinler toplamı olmadığını ifade ettik. Türkiye’nin birçok ülkede ders kitaplarının doğru yazılması için çaba sarf ettiğini, dışarıda böyle bir çaba içindeyken, içeride de artık tarihi ideolojiden arıtmamız gerektiğinin altını çizdik.